inner_flash_book inner_flash

הספר זכויות יוצרים | עו"ד טוני גרינמן

הספר המקיף, המעודכן והשימושי ביותר בנושא זכויות יוצרים בישראל.

הספר המקיף, המעודכן והשימושי ביותר בנושא זכויות יוצרים בישראל.

לא מכבר נכנס לתוקפו חוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007, אשר החליף את חוק זכות יוצרים, 1911, ופקודת זכות יוצרים. החוק החדש, שהוא החדיש מבין חוקי הקניין הרוחני בישראל, מחולל שינויים בסוגיות רבות בדיני זכויות יוצרים – ובכלל זה הגדרת היצירות המוגנות, לרבות מאגרי מידע ותוכנות מחשב, דרישות המקוריות והקיבוע, היקף והגדרת אגד הזכויות של בעל זכות היוצרים, השימושים המותרים ביצירות מוגנות, לרבות ההיתר החדש לעשיית שימוש הוגן ביצירה וההיתרים לשימושים בתוכנות, הבעלות הראשונית בזכות יוצרים, תקופת זכות היוצרים בצילומים, הזכות ומערך הסעדים בגין הפרת זכות יוצרים, כגון פיצויים ללא הוכחת נזק וצווי מניעה.

המהדורה הראשונה של הספר "זכויות יוצרים" מאת עו"ד טוני גרינמן, שראתה אור ב-2003, זכתה להכרה ולהערכה כספר מוביל בתחום, והוא מסייע לעורכי דין בעבודתם, משמש כחומר קריאה בפקולטות למשפטים ומאוזכר בעשרות פסקי דין בכל הערכאות.

לרגל כניסתו לתוקף של החוק החדש, עדכן המחבר את הספר והתאימו למצב המשפטי החדש. כמו קודמו, מקיף הספר במהדורתו החדשה את דיני זכויות היוצרים בישראל בכללותם, תוך כדי שימת דגש על השינויים שהתרחשו בעקבות חקיקת החוק החדש. נוסף לכך, כולל הספר התייחסות להתפתחויות המשמעותיות שחלו בישראל ובמישור הבינלאומי מאז צאת המהדורה הראשונה, לרבות בתחום זכויות היוצרים ברשת האינטרנט, דוקטרינת ההפרה התורמת, ניהול משותף של זכויות יוצרים, ועוד.

כמו המהדורה הראשונה, גם מהדורה זו היא מקיפה ומעמיקה ובה בעת כתובה בלשון בהירה ונעימה לקורא. המהדורה מכילה 970 עמודים בכריכה מהודרת, והיא מחולקת לשני כרכים, שאליהם מצטרף כרך נספחים ומפתחות בכריכה רכה. הספר מכסה את תוכן העניינים להלן: כרך א': מבוא, הדן בבסיס העיוני וההיסטורי לזכות יוצרים ובתשתית החקיקתית; עיקרים בדיני זכויות יוצרים, לרבות עקרון המקוריות, ההבחנה בין יצירה מוגנת לרעיון ונושאים אחרים שאינם מוגן בזכות יוצרים; יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות; יצירות מיוחדות; הזכויות המוקנות לבעל זכות היוצרים; שימושים מותרים ביצירות, לרבות היתר השימוש ההוגן המורחב; כרך ב': הבעלות הראשונית בזכות; תקופת זכות היוצרים; עסקאות בזכות יוצרים; תחולה בינלאומית; הפרת זכות היוצרים, לרבות הפרות משניות וברשת האינטרנט; הליכים וסעדים בגין הפרה; הזכות המוסרית; הליכים פליליים ומנהליים; זכויות מבצעים ומשדרים; ניהול משותף של זכות יוצרים; אמצעים טכנולוגיים (DRM); הגנה על רעיונות; כרך נספחים ומפתחות.

המחבר, עו"ד טוני גרינמן, הוא עו"ד פעיל ומנוסה בתחום דיני זכויות היוצרים והתקשורת, שרשם על שמו ייצוג לקוחות במספר פסקי דין תקדימיים בתחום. עו"ד גרינמן משמש כמרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, ומרצה על דיני זכויות יוצרים בפורומים שונים. עו"ד גרינמן נבחר לכתוב את הפרק על ישראל בספר Copyright Throughout the World בעריכת סילק וון לוינסקי.

מחיר הספר: 1,490 ¤.* המחיר כולל מע"מ ואינו כולל דמי אריזה ומשלוח בסך 40 ¤ בגוש דן ו- 60 ¤ מחוץ לגוש דן.
*המחיר נתון לשינויים.