inner_flash_book inner_flash

תוכן עניינים

הספר המקיף, המעודכן והשימושי ביותר בנושא זכויות יוצרים בישראל.

תוכן עניינים כללי


כרך א'
1. מבוא ומקורות
2. עיקרים בזכויות יוצרים
3. יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות
4. יצירות מיוחדות
5. זכויות היוצר
6. שימושים מותרים ביצירות


כרך ב'
7. בעלות ראשונית בזכות יוצרים
8. תקופת זכות היוצרים
9. עסקאות בזכות יוצרים
10. התחולה הבינלאומית של הגנת זכות יוצרים בישראל
11. הפרת זכות יוצרים
12. הליכים וסעדים אזרחיים בגין הפרת זכות יוצרים
13. הליכים פליליים ומינהליים
14. הזכות המוסרית
15. זכויות מבצעים ומשדרים
16. ניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים
17. ההגנה על אמצעים טכנולוגיים ועל אמצעים לניהול זכויות
18. ההגנה על רעיונות

כרך נספחים ומפתחות
 
 
תוכן עניינים מפורט
 
 
כרך א'
פרק 1: מבוא ומקורות
1.1 מהי זכות יוצרים?
1.2 מקורות רעיוניים והיסטוריים
1.2.1 המשפט האנגלו-אמריקני והגישה התועלתית
1.2.2 המשפט האירופי ותיאוריית האישיות
1.2.3 התורה של ג'ון לוק ודיני זכויות יוצרים
1.2.4 המשפט הישראלי
1.3 מקורות משפטיים
1.3.1 חקיקה ראשית
(א) החקיקה הקודמת
(ב) הליכי חקיקת החוק החדש
(ג) חוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007
(ד) הוראות המעבר בין החוק הקודם לבין החוק החדש
1.3.2 חקיקת משנה
1.3.3 חקיקה שונה
1.3.4 פסיקה
1.3.5 משפט משווה
1.3.6 עקרונות פרשנות בדיני זכויות יוצרים
1.4 אמנות בינלאומיות
1.4.1 אמנת ברן
1.4.2 האמנה העולמית
1.4.3 הסכם טריפס
1.4.4 אמנת WIPO בעניין זכויות יוצרים (WCT)
1.4.5 אמנות דו-צדדיות
1.4.6 אמנות בעניין ההגנה על תקליטים (רישמות קול)
(א) אמנת רומא
(ב) אמנת ג'נבה להגנת יצרני רישמות קול
(ג) אמנת WIPO בעניין ביצועים ותקליטים (WPPT)
1.4.7 צווים של האיחוד האירופי
1.4.8 מעמד האמנות בדין הפנימי
1.5 זכות יוצרים כחלק מזכויות הקניין הרוחני
1.6 זכות יוצרים וזכויות נלוות
1.7 המעמד החוקתי של זכות היוצרים
1.8 זכות יוצרים וטכנולוגיות מידע
1.9 מודלים אלטרנטיביים
1.10 הגנת זכות יוצרים ודיני עשיית עושר ולא במשפט

פרק 2: עיקרים בזכויות יוצרים
2.1 מושגי יסוד
2.2 "יצירה" מהי?
2.2.1 דוקטרינת האיחוד (Merger)
2.3 דברים שאינם מוגנים בזכות יוצרים
2.3.1 תהליך, שיטת ביצוע ומושג מתמטי
2.3.2 עובדות, נתונים וחדשות היום
2.4 דרישת המקוריות
2.4.1 יצירה עצמית
2.4.2 יצירתיות או השקעת משאב רוחני השקול ליצירתיות
2.5 קיבוע
2.6 היעדר דרישות פורמליות

פרק 3: יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות
3.1 סיווג היצירות המוגנות
3.2 יצירות ספרותיות
3.2.1 ספרות יפה
3.2.2 כתבות עיתונאיות וספרות תיעודית
3.2.3 ספרי הדרכה ולימוד
3.2.4 הרצאות ונאומים
3.2.5 בדיחות
3.2.6 ספרות מסחרית
3.2.7 מבחנים ושאלונים
3.2.8 טקסטים משפטיים
3.2.9 טפסים
3.2.10 טבלאות, לקטים ומאגרי מידע
3.2.11 מעגלים חשמליים מודפסים ומעגלים משולבים
3.2.12 יצירות ספרותיות אחרות
3.3 יצירות אמנותיות
3.3.1 אמנות יפה (Fine Art)
3.3.2 גרפיקה ואמנות מסחרית
3.3.3 יצירות פיסול
3.3.4 מפות ותרשימים
3.3.5 תכניות
3.3.6 יצירות אדריכליות
(א) יצירות שנוצרו לפני 25.5.08
(ב) יצירות שנוצרו החל מיום 25.5.08
3.3.7 יצירות צילום
3.3.8 אמנות שימושית
(א) רהיטים
(ב) צעצועים ומשחקים
(ג) ביגוד, תחפושת ומוצרי אופנה אחרים
(ד) תכשיטים
(ה) אריזות מעוצבות
3.4 יצירות דרמטיות
3.4.1 בימוי מחזות
3.4.2 זכות יוצרים עצמאית ברכיבים שונים במחזות
3.4.3 יצירות מחול
3.4.4 יצירות קולנועיות
(א) יצירות קולנועיות ויצירות טלוויזיוניות
(1) סרטים תיעודיים גרידא שצולמו החל מ-25.5.08
(2) סרטים תיעודיים גרידא שצולמו לפני 25.5.08
(ב) יצירות הדומות במהותן ליצירות קולנועיות ויצירות טלוויזיוניות
(ג) יצירות המשנה ביצירה הקולנועית
(1) בימוי
(2) תסריט
(3) צילום
(4) תפאורה, תלבושות, תנאי אנימציה וגרפיקה
(5) יצירות מוסיקליות ותקליטים
(6) פס קול
(ד) פורמטים
3.5 יצירות מוסיקליות

פרק 4: יצירות מיוחדות
4.1 תקליטים
4.2 תוכנות מחשב
4.2.1 יצירות הנוצרות בעזרת מחשב
4.3 יצירות נגזרות
4.3.1 תרגומים
4.3.2 עיבודים מוסיקליים
4.3.3 יצירות משוחזרות
4.4 דמויות דמיוניות
4.5 פולקלור ואמנות אתנית

פרק 5: זכויות היוצר
5.1 אגד זכויות היוצר
5.2 זכות ההעתקה
5.2.1 העתקה בשינוי מדיה
5.2.2 העתקה במדיה דיגיטלית
5.2.3 העתקה ארעית
5.2.4 העתקה בשינוי מימד
5.3 זכות הפרסום
5.3.1 ההיבט המספרי
5.3.2 טיב העותק
5.3.3 מהי "הוצאה לציבור"?
5.3.4 מיצוי זכות הפרסום (דוקטרינת המכירה הראשונה)
5.4 זכות ההשכרה
5.4.1 "השכרה"
5.4.2 "עותקים פיסיים"
5.4.3 "לצורכי מסחר"
5.4.4 "לציבור"
5.5 זכות הביצוע הפומבי
5.5.1 מהו "ביצוע"?
5.5.2 הפומביות
5.5.3 בין ביצוע פומבי לבין שידור
5.6 זכות השידור
5.6.1 שידור ברשת תקשורת אלקטרונית או דיגיטלית
5.6.2 העברה לפי דרישה
5.6.3 מיקום השידור
5.6.4 שידורי משנה
5.6.5 העברת ביצוע או שידור לחדרי אורחים בבתי מלון
5.7 זכות ההעמדה לרשות הציבור
5.7.1 ההעמדה
5.7.2 הרשות
5.7.3 הציבור
5.7.4 המקום והזמן
5.8 הזכות לעשות יצירה נגזרת
5.8.1 תרגום
5.8.2 עיבוד
5.9 "חלק מהותי"
5.10 זכויות המוכרות בשיטות משפט זרות
5.10.1 זכות התצוגה
5.10.2 זכות העקיבה (Droit de Suite)

פרק 6: שימושים מותרים
6.1 משטר השימושים המותרים
6.1.1 תכלית ההיתרים והטכניקה החקיקתית
6.1.2 אופי ההיתרים ומעמדם
6.1.3 היחס בין ההיתרים
6.1.4 שימוש מותר והזכות המוסרית
6.2 שימוש מותר במסגרת הליכים משפטיים
6.3 העתקה של יצירה המופקדת לעיון הציבור
6.4 שימוש אגבי
6.5 שידור או העתקה של יצירה הממוקמת במקום ציבורי
6.6 העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת ממנה
6.6.1 העתקה לצורכי גיבוי
6.6.2 העתקה לצורך תחזוקה או מתן שירות
6.6.3 העתקה ועשיית יצירה נגזרת לצרכים מסוימים
(א) שימוש בתוכנה, תיקון שגיאות והתאמה של התוכנה
(ב) בדיקת אבטחת מידע ותיקון פרצות
(ג) השגת interoperability של תוכנה אחרת
(ד) סייגים
(ה) שאלת הקוגנטיות
6.7 הקלטות לצורכי שידור
6.8 העתקה זמנית
6.9 יצירה אמנותית נוספת על-ידי היוצר
6.10 שיקום והקמה מחדש של בניינים
6.11 ביצוע פומבי במוסד חינוך
6.12 שימושים מותרים בספריות, בארכיונים ובגופים אחרים
6.12.1 העתקה על-ידי ספריות וארכיונים למטרות שימור והחלפה
(א) שימור
(ב) החלפה
(ג) עזרה הדדית
6.12.2 העתקה על-ידי ספרייה או ארכיון לטובת אדם אחר
6.12.3 העתקה ומתן גישה לציבור על-ידי גופים אחרים
6.13 ייצור תקליטים תמורת תמלוגים
6.14 העתקות ביתיות ופרטיות
6.14.1 ההעתקות המותרות
6.14.2 פיצוי בעלי זכויות היוצרים בגין העתקות
6.15 שימוש הוגן
6.15.1 מקורות השימוש ההוגן האמריקני ומטרותיו
6.15.2 שימוש הוגן ומבחן שלושת השלבים על-פי אמנת ברן והסכם
טריפס
6.15.3 התפתחותו של היתר השימוש ההוגן בישראל
6.15.4 מעמדו של ההיתר לשימוש הוגן
6.15.5 מבחני ההוגנות – כללי
6.15.6 מטרת השימוש ואופיו
(א) מטרת השימוש
(1) לימוד עצמי
(2) מחקר
(3) ביקורת
(4) סקירה
(5) דיווח עיתונאי
(6) הבאת מובאות
(7) הוראה ובחינה על-ידי מוסד חינוך
(8) שימושים נוספים
(I) פארודיה, סאטירה ומעבר להן
(II) מנועי חיפוש באינטרנט
(III) פרסום יצירה ופרסומת משווה
(IV) העתקה לצורכי תיקון
(V) אירוע בעל אופי משפחתי/חברתי
(VI) ועוד ?
(ב) אופי השימוש
(1) שימוש טרנספורמטיבי
(2) שימוש מסחרי מול שימוש שלא למטרות רווח
(3) שימוש אישי
(4) קשר בין השימוש לקידום ערכים רצויים
6.15.7 אופיה של היצירה שבה נעשה השימוש
(א) יצירתיות מול עובדתיות
(ב) פרסום קודם
6.15.8 היקף השימוש
6.15.9 ההשפעה על ערך היצירה ועל השוק שלה
6.15.10 שיקולים נוספים
(א) כיבוד הזכות המוסרית
(ב) תדירות השימוש
(ב) חוסר תום לב
(ד) חלופות לשימוש
(ה) האפשרות לאתר את בעל זכות היוצרים
6.15.11 סמכות השר להתקין תקנות
6.15.12 סיכום

כרך ב'
פרק 7 : בעלות ראשונית בזכות יוצרים
7.1 הכלל – היוצר כבעל זכות יוצרים ביצירתו
7.2 יצירות משותפות
7.2.1 יחסי הבעלים המשותפים
7.3 יצירות שנוצרו בידי עובדים
7.3.1 קיום יחסי עובד–מעביד
7.3.2 "לצורך העבודה ובמהלכה"
7.3.3 הסכם אחר
7.4 יצירות מוזמנות
7.4.1 יצירות שנוצרו לפי הזמנה החל מ- 25.5.08
(א) כללי
(ב) דיוקנות וצילומים של אירועים משפחתיים ופרטיים
(1) דיוקן
(2) צילום של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי
7.4.2 יצירות שנוצרו לפי הזמנה לפני 25.5.08
(א) כללי
(ב) פיתוחים, צילומים ותמונות דיוקן
(1) פיתוחים
(2) צילומים
(3) תמונות דיוקן
7.4.3 יצירות שנוצרו על-פי הזמנת רשות השידור
7.5 יצירות שהבעלות בהן נתונה למדינה
7.6 תקליטים
7.6.1 תקליטים שנוצרו החל מ-25.5.08
7.6.2 תקליטים שנוצרו לפני 25.5.08
7.7 מקרים מיוחדים
7.7.1 יצירות קולנועיות
7.7.2 לקטים
7.7.3 יצירות נגזרות
7.7.4 מכתבים
7.7.5 שידורים מהכנסת
7.7.6 יצירות שנוצרות באמצעות מחשב
7.7.7 יצירות שנוצרו על-ידי משתמשים באינטרנט (User Generated Content)
7.7.8 בעלות או זכות קרובה מכוח מניעות
7.8 יצירות מסוימות שנוצרו לפני 25.5.08
7.8.1 יצירות צילום
7.8.2 יצירות של עיתונאים עובדים
 
פרק 8 : תקופת זכות היוצרים
8.1 הגבלתה של תקופת זכות היוצרים
8.2 עקרון סוף השנה הקלנדרית
8.3 הכלל: חייו של היוצר ועוד 70 שנה
8.4 יצירות משותפות
8.5 יצירות קולנועיות
8.6 יצירות שפורסמו בעילום שם
8.7 תקליטים
8.8 יצירות שהמדינה היא הבעלים הראשונים של זכות יוצרים בהן
8.9 יצירות צילום שנוצרו לפני 25.5.08
8.10 יצירות נגזרות
8.11 יצירות זרות ויצירות דו-לאומיות מכוח פרסום בו-זמני
8.11.1 יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות זרות ודו-לאומיות
8.11.2 תקליטים זרים
 
פרק 9 : עסקאות בזכות יוצרים
9.1 סוגי העסקאות
9.2 העברה של זכות יוצרים
9.2.1 דרישת הכתב
9.2.2 בין מכירת חפץ למכירת זכות
9.2.3 העברה עתידית
9.2.4 העברה חלקית
9.3 רישיון
9.3.1 רישיון ייחודי
9.3.2 רשיונות אחדים
(א) רשיונות משתמעים
(ב) רשיונות גורפים (Blanket Licenses)
(ג) רשיונות Shrinkwrap, Clickwrap ו- Browsewrap
(ד) רישיונות אלטרנטיביים
(1)"רישיון ציבורי כללי" (GPL) ורשיונות קוד פתוח אחרים
(2) רישיון Creative Commons
9.4 פרשנות רשיונות והעברות
(א) הגדרת העסקה
(ב) תוכן העסקה והיקפה
(1) השטח הגיאוגרפי של העסקה
(2) תקופת העסקה או מספר השימושים
(3) בלעדיות
(4) סוג הזכויות
(5) אמצעי מדיה חדשים
(6) אמצעים דיגיטליים
(7) היצירה מושא הרישיון לעשיית יצירה נגזרת
(8) עבירות הרישיון
9.5 עסקאות סותרות ושאלת קיומה של תקנת השוק
9.6 שעבוד
9.7 הורשה
9.8 פשיטת רגל ופירוק
9.9 הבטחת זכויות היוצר בעסקאות בזכות יוצרים במדינות אחדות
9.9.1 זכות ההשבה (Reversion Right)
9.9.2 איסור על העברות עתידיות גורפות ועל העברת זכויות לאמצעי מדיה עתידיים
9.9.3 זכות לתמלוגים ראויים או להשתתפות בהכנסות
 
פרק 10 : התחולה הבינלאומית של הגנת זכות יוצרים בישראל
10.1 כללי
10.2 יצירות ישראליות
10.2.1 הגנה מכוח פרסום ראשון בישראל
10.2.2 הגנה מכוח אזרחות ישראלית או מקום מגורים רגיל בישראל
10.2.3 יצירות קולנועיות, יצירות אדריכליות ויצירות אמנותיות שכלולה ביצירה אדריכלית
10.2.4 תקליטים
10.3 יצירות זרות
10.3.1 יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות זרות
(א)הגנה על יצירות מכוח אמנת ברן והסכם טריפס
(ב) הגנה מכוח האמנה העולמית
(ג)הגנה מכוח האמנה הדו-צדדית בין ישראל לארצות-הברית
10.3.2 תקליטים
(א) הגנה על-פי צו האמנה להגנת יצרני רישמת קול
(ב) הגנה על-פי צו הסכם טריפס
(ג) צו אמנת רומא
(ד) זכות ביצוע פומבי וזכות שידור – מכוח צו אמנת ברן או צו האמנה העולמית?
(ה) תקליטים אמריקניים
10.3.3 הבטחת הדדיות
10.4 ההגנה על יצירות ישראליות בחו"ל
 
פרק :11 הפרת זכות יוצרים
11.1 הפרה מהי
11.2 מעשה ההפרה
11.2.1 היבטים מיוחדים של הפרה על-ידי העתקה
(א) העתקה שלא מן המקור
(ב) העתקה בשינוי מימד ובשינוי מדיה
(ג) העתקה עקיפה והנדסה חוזרת (Reverse Engineering)
(ד) הפרה על-ידי הרשאה
(ה) מצבו הנפשי של המפר
11.2.2 "חלק מהותי"
11.2.3 היעדר הרשאה מאת בעל זכות היוצרים
11.2.4 היעדר היתר לעשיית הפעולה על-פי חוק
11.3 הוכחת ההפרה
11.3.1 הוכחת הבעלות בזכות
11.3.2 הוכחתו של מועד יצירת היצירה
11.3.3 הוכחת ההעתקה
(א) גישה או נגישות ליצירה הראשונה
(ב) דמיון מהותי
(ג) על הדמיון המהותי ביצירות שונות
(1) יצירות דרמטיות וספרותיות
(2) יצירות אמנותיות
(3) יצירות מוסיקליות ותקליטים
(4) תוכנות מחשב
(ד) על הצורך בדמיון כמעט מוחלט במקרים מסוימים
(ה) בין הדמיון המהותי לבין החלק המהותי
(ו) משקלו של דמיון מובהק
(ז) משקלן של טעויות שחוזרות על עצמן בשתי היצירות
(ח) הודאת הנתבע בהעתקה
11.3.4 טענות הגנה
(א) יצירה עצמאית
(ב) הסתמכות על יצירה אחרת
(ג) שימוש לרעה בזכות יוצרים
(ד) הגנות מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
11.3.5 מעשה של מה-בכך
11.4 הפרות עקיפות של זכות יוצרים
11.4.1 הפרה על-ידי סחר בעותק מפר של יצירה וייבוא של עותק מפר
(א) עותק מפר, מהו
(ב) המעשים האסורים לביצוע בעותק מפר
(1) מכירה, השכרה והצעה או העמדה למכירה או להשכרה
(2) החזקה למטרה עסקית
(3) הפצה בהיקף מסחרי
(4) הצגה לציבור בדרך מסחרית
(5) ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי
(ג) יסוד הידיעה
11.4.2 הפרה על ידי הרשאת ביצוע פומבי למטרת ריווח
(א) הרשאה לביצוע הפומבי
(ב) היעדר הסכמה מצד בעל הזכויות
(ג) שימוש במקום בידור ציבורי
(ד) מטרת ריווח
(ה) יסוד הידיעה
11.4.3 הפרה תורמת
11.4.4 אחריות שילוחית ואחריות מעבידים
11.4.5 אחריות נושאי משרה בתאגידים
11.5 הפרת זכות יוצרים ברשתות תקשורת אלקטרוניות
11.5.1 הפרות ישירות
(א) העלאת יצירה לרשת (Upload)
(ב) הורדת יצירה (Download)
(ג) מתן גישה ליצירה
(ד) שידור יצירה
(ה) העמדה של יצירה קולנועית או תקליט, ויצירות המשנה הכלולות בהם לצורך צפייה או האזנה לפי דרישה
(ו) הפצת עותקים ברשת
(ז)עותקים זמניים
11.5.2 הפרות עקיפות ותורמות
11.5.3 קישורים
(א) קישור "רגיל" (Link)
(ב) קישורים עמוקים (Deep Links) ומסגור (Framing)
(ג) קישורים לחומר מפר
11.5.4 רובוטים ומנועי חיפוש
11.5.5 רשתות לשיתוף קבצים
11.5.6 הגבלת אחריותם של ספקי שירות באינטרנט
(א) משטרי הפטורים בארצות-הברית ובאירופה
(1) הגדרת המונח "ספק שירות"
(2) תנאים מקדמיים לפטור על-פי החוק האמריקני
(3) מהות הפטור
(4) פטור בגין העברת חומר או הספקת גישה לרשת המשמשת להעברתו
(5) פטור בגין יצירה ואחסון של קבצים זמניים תוך כדי מתן שירות
(6) פטור בגין אירוח של חומר מפר (Hosting)
(7) פטור בארצות-הברית בגין כלי חיפוש
(ב) המצב בישראל
(1) הפסיקה
(2) הצעת חוק מסחר אלקטרוני
 
פרק 12 : הליכים וסעדים אזרחיים בגין הפרת זכות יוצרים
12.1 זכות התביעה האזרחית
12.2 סמכות שיפוט
12.2.1 סמכות עניינית
12.2.2 סמכות שיפוט מקומית
12.2.3 סמכות שיפוט בינלאומית
12.3 חשיפת פרטים מזהים של מפירים אנונימיים באינטרנט
12.4 סעדים
12.4.1 צו מניעה
12.4.2 סעדים כספיים – כללי
12.4.3 פיצויים
(א) פיצויים על נזק שהוכח
(ב) פיצויים ללא הוכחת נזק
(1)הגדרת ההפרה
(i) הפרת זכות יוצרים בשתי יצירות או יותר
(ii) הפרת זכות יוצרים ביצירה שבה התובע הוא בעלים של זכויות יוצרים אחדות
(iii) הפרת זכות יוצרים אחת ביצירה אחת יותר מפעם אחת
(iv) הפרת זכות יוצרים ביצירה אחת במספר אופנים, כגון על ידי שעתוק וגם ביצוע בפומבי.
(2)"מסכת אחת של מעשים"
(3) קביעת שיעור הפיצוי
12.4.4 צו למתן חשבונות ולתשלום רווחים
12.4.5 טיפול בעותקים מפירים
(א) צו להשמדת עותקים מפירים
(ב) צו להעברת בעלות
12.5 סעדים זמניים
12.5.1 צו מניעה זמני
12.5.2 צו כינוס נכסים זמני וצו תפיסת נכסים
12.6 הגבלת סעדים בקשר לבניין או מבנה אחר
12.7 הפרה תמימה

פרק 13 : הליכים פליליים ומינהליים בגין הפרת זכות יוצרים
13.1 הליכים פליליים
13.1.1 ייצור עותקים מפירים והסחר בהם
13.1.2 ייצור והחזקה של אמצעים לעשיית עותקים מפירים
13.1.3 המצב הנפשי הנדרש
13.1.4 אחריות תאגידים ונושאי משרה בתאגיד
13.1.5 ניהול משפטים פליליים בגין עבירות זכות יוצרים
13.1.6 ענישה
13.2 הליכים מינהליים

פרק 14: הזכות המוסרית
14.1 מבוא
14.2 מקורותיה של הזכות המוסרית
14.2.1 הזכות המוסרית באירופה הקונטינטלית
14.2.2 הזכות המוסרית במשפט הבינלאומי
14.2.3 הזכות המוסרית בעולם האנגלו-אמריקני
14.3 הזכות המוסרית בישראל עד לחקיקת חוק זכות יוצרים החדש
14.4 הזכות המוסרית על-פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 – כללי
14.5 בין הזכות המוסרית לבין זכות היוצרים החומרית
14.6 היצירות שבהן חלה זכות מוסרית
14.7 ההיבט האישי של הזכות המוסרית?
14.8 הזכות לייחוס
14.8.1 "על יצירתו"
14.8.2 ההיקף והמידה הראויים בנסיבות העניין
(א) חובת הייחוס
(ב) ההיקף והמידה של הייחוס
(ג) אופן ציון שמו של היוצר
14.8.3 האם ליוצר זכות שלא תיוחס לו יצירה שלא חיבר?
14.9 הזכות לשלמות היצירה
14.9.1 תנאי הפגיעה בכבוד או בשם
14.9.2 הפעולות הפוגעניות
(א)"סילוף"
(ב)הטלת פגם ביצירה
(ג)שינוי צורה
(ד)פעולה פוגענית אחרת
14.9.3 סבירות הפגיעה
14.10 עבירות, ויתור והסכמה לפעולה הפוגעת בזכות המוסרית
14.11 תקופת הזכות והפעלתה לאחר מות היוצר
14.12. הפרה וסעדים
14.12.1 צו מניעה וצו עשה
14.12.2 פיצויים
14.12.3 סעדים נוספים ופטור למפר תמים
14.13 הפרה עקיפה
 
פרק 15: זכויות מבצעים ומשדרים
15.1 זכויות מבצעים
15.1.1 מיהו מבצע? מהו ביצוע?
15.1.2 זכויות המבצע
(א) טביעה
(ב) שעתוק
(ג) שידור
(ד) הפצה
15.1.3 הסכמת המבצע
15.1.4 זכות לתמלוגים בגין השמעת הביצוע או הצגתו
(א) מהן "השמעה" ו"הצגה"?
(ב) מהו תמלוג ראוי?
(ג) גביית התמלוגים
15.1.5 תקופת זכויות המבצעים
15.1.6 מבצעים שהם עובדים
15.1.7 עבירות זכות המבצעים
15.1.8 סעדים אזרחיים בגין הפרת זכות המבצעים
15.1.9 הליכים פליליים
15.1.10 שימוש הוגן
15.1.11 זכות מוסרית
15.1.12 תחולת החוק מבחינת המועד והמקום
15.1.13 חיקויים של ביצועים
15.2 זכויות משדרים
15.2.1 זכויות המשדר
15.2.2 סייגים
15.2.3 סעדים אזרחיים בגין הפרת זכות משדרים
15.2.4 הליכים פליליים בעניין זכויות משדרים
15.2.5 תחולת זכות המשדרים מבחינת המועד והמקום
 
פרק 16: ניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים
16.1 הרקע להקמת תאגידים לניהול משותף
16.2 מאפייני הניהול המשותף
16.3 תאגידים לניהול משותף הקיימים בישראל
16.4 תאגידים לניהול משותף ודיני ההגבלים העסקיים
16.5 הסדרת פעילות תאגידים לניהול משותף
16.5.1 היחסים בין התאגיד לניהול משותף לבין חבריו ומיוצגיו
(א) פתיחות לפני החברים
(ב) אופן הייצוג והיקפו
(ג) הגינות ושוויון בחלוקת תמלוגים
(ד) שקיפות החברה
(ה) הזכות לבחור ולהיבחר להנהלת התאגיד
16.5.2 היחסים בין התאגיד לניהול משותף לבין המשתמשים ביצירות ובביצועים
(א) סירוב בלתי סביר להעניק רישיון
(ב) תנאי רישיון
(ג) קביעת שיעור התמלוגים
(ד) נקיטת הליכים משפטיים
(ה) מתן גישה למידע אודות היצירות המנוהלות
16.6 תפקידים סטטוטוריים של תאגידי ניהול
16.7 הצעה להקמת בית דין לתמלוגים
16.8 ניהול משותף בעידן הדיגיטלי

פרק 17: ההגנה על אמצעים טכנולוגיים ועל אמצעים לניהול זכויות
17.1 הדרישה להגה על אמצעים טכנולוגיים ועל אמצעים לניהול זכויות
17.2 ההגנה על אמצעים טכנולוגיים
17.2.1 האיסור על עקיפת אמצעים טכנולוגיים
17.2.2 איסור על ייצור, ייבוא וסחר באמצעי עקיפה
17.2.3 סייגים ופטורים
17.3 ההגנה על אמצעים לניהול זכויות
17.4 המצב בישראל

פרק 18: ההגנה על רעיונות
18.1 הגנה באמצעות חוזה בכתב או בעל-פה
18.2 תיזות להגנה על רעיונות בדין האנגלו-אמריקני
18.2.1 חוזה משתמע
18.2.2 חובת אמון
18.3 התעשרות שלא כדין
18.4 גזל של סוד מסחרי
18.5 היקף ההגנה
 
נספחים
חקיקה בתוקף:
חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007
פקודת זכות יוצרים, 1924
צו זכות-יוצרים (אמנת ברן), התשי"ג-1953
צו זכות-יוצרים (האמנת העולמית), התשט"ו-1955
צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999
צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), התשי"ג-1953
צו זכות-יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול), התשי"ג-1953
חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984
צו זכויות מבצעים ומשדרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999
חקיקה שבוטלה
חוק זכות יוצרים, 1911
פקודת זכות יוצרים, 1924
מפחות
מפתח חקיקה
מפתח פסיקה
ביבליוגרפיה
מפתח נושאים
רשימת אתרי אינטרנט