inner_flash_book inner_flash

טופס הזמנת הספר

הספר המקיף, המעודכן והשימושי ביותר בנושא זכויות יוצרים בישראל.

להזמנת הספר, הורד טופס הזמנה ותחזיר לאחר המילוי לפקסם מס' 03-6093566, או ל-info@greenman.co.il או בדואר ל: הוצאת איש ירוק, אצל עו"ד טוני גרינמן, ויצמן 2, תל-אביב, 6093566